SİİRT HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN 0484 411 20 10

Duyurular

Kurtalan Belediyesi

OTOPARK YÖNETMELİĞİ

- +

OTOPARK YÖNETMELİĞİ

 

03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı imar kanununun 37’nci ve 44’üncü maddeleri,29.09.1993 tarih ve 21713 sayılı resmi gazetede yayımlanan ”otopark yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik”,02.09.1999 tarih ve 23804 sayılı resmi gazetede yayımlanan ”otopark yönetmeliğinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ”22.04.2006 tarih ve 26147 sayılı resmi gazetede yayımlanan ”otopark yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik ve ”22/02/2018 tarih ve 30340 sayılı resmi gazetede yayımlanan otopark yönetmeliği ”doğrultusunda:

Otopark yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen esaslar aşağıda açıklanmıştır.

 

1-Kurtalan belediyesi sınırları içerisindeki meskûn alanlarda imar yönetmeliklerinde yapı nizamına ve kat yüksekliklerine göre belirlenen minimum parsel genişlik ve derinliklerinin sağlamak ile birlikte otopark ihtiyacı tamamen veya kısmen bodrumda veya parsel bahçesinde zorunlu sebeplerle karşılanamayan parsellerde,

2-Üzerinde tescilli yapı bulunan kentsel sit alanı içinde veya dışındaki münferit parsellerde,

3-Arazinin jeolojik ve topoğrafik yapısı ,yer altı su seviyesinin yüksekliği veya parselin yola nazaran tabi zeminin çok düşük olması nedeniyle parselinde veya bina bünyesinde otopark tesisi mümkün olmayan parsellerde,

4-Meskûn alanlarda yaya yollarından veya merdivenli yollardan cephe alan ve başka yollardan araç giriş ve çıkışı mümkün olmayan parsellerde,

Otopark yeri aranmaz, Otopark bedeli alınır.

5-Otopark bedelleri Devlet bankalarından herhangi birinde açılacak otopark hesabına yatırılır. Bu hesapta toplanan meblağa yasaların öngördüğü faiz oranı uygulanır.

6-Tahsilat makbuzunda yapının ada ve parsel numarası ve tahsilatın kaç araçlık otopark yeri için yapıldığı da belirtilir. Bu makbuzun bir nüshası yapının ruhsat dosyasında bulundurulur.

7-Bu esaslar meclis kararı alınması ve ilan edilmesi ile yürürlüğe girer. Aksi durumlarda otopark yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

8-         Otopark bedelinin tespit, tahakkuk ve tahsili

 

Otopark yönetmeliğinin 12’ci maddesi uyarınca ; parselinde otopark tesisi mümkün olmayan yükümlülerden alınacak otopark bedelinin hesabına ve tahsiline ilişkin esaslar aşağıda açıklanmıştır.

Kurtalan belediyesi sınırları içerisindeki yerleşmelerden;

Bölgeleri kapsayan alanlar( cadde ve sokaklar) ekli onaylı paftada gösterilmiştir.

1) 1. Grup için, tarifedeki bedelin %70’i

2) 2. Grup için, tarifedeki bedelin %60’ı,

3) 3. Grup için, tarifedeki bedelin %50’i,

4) 4. Grup için, tarifedeki bedelin %40’ı,

5) 5. Grup için, tarifedeki bedelin %30’u

 

  1. b) Birim otopark bedeli : ( A + B ) x 20 x Y formülü ile hesaplanır.
  2. c) Formülde verilen;

1) A : Birim otopark bedeli arsa payını ifade eder. Belirlenen arsaların 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu uyarınca her yıl için yeniden belirlenen değerinin planda belirlenen katlar alanı hesabına konu alana bölünmesi ile tespit edilir.

2) B : Birim otopark bedeli yapı payını ifade eder. Yapı ruhsatının düzenlendiği yıl için, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde yer alan otoparka ait birim fiyatlara karşılık gelen bedeli ifade eder.

3) 20 : Binek otolar dikkate alınarak belirlenen manevra alanı dahil en az birim park alanını ifade eder.

4) Y : (a) bendinde belirtilen ve Meclis Kararı ile belirlenen yerleşme bölgelerinde ayrılan gruplara göre uygulanacak oranı (%70, %60 … gibi) ifade eder.

 

9-Otopark yeri gösterilen parsellere ilişkin otopark bedelinin %25’i ruhsat verilmesi sırasında nakden, geri kalan bakiyesi ise 12 ay içinde 10 eşit taksitte nakden ödenir. Söz konusu parsellerin otopark ihtiyacı en yakın bölge veya genel otoparklardan sağlanması Kurtalan belediyesinin yatırım programına bağlı olmakla birlikte; Yapı Kullanma İzni sürecinde otopark yeri tahsisi aranmaz.

3194 sayılı imar kanunun 37’nci ve 44’üncü maddeleri, 01.07.1993 tarih ve 21624 sayılı Resmi gazetede yayımlanan ”Otopark yönetmeliğine”dayanılarak yapılan görüşme ve oylama sonucu : Otopark yönetmeliğinin 4/f maddesi uyarınca belirlenen; Otopark bedelinin tahakkuk ve tahsilini içeren esasların kabulüne, Belediye meclisinin 2019 yılı Ağustos ayı toplantısının 07.08.2019 tarih ve 32 sayılı oturumunda oy çokluğu ile karar verildi.

 

YORUM GÖNDERYorumlarınızı göndermek için alt kısımdaki formu kullanabilirsiniz.